Eskola Ministériu Kristaun

2 EMK 2018.jpg

Aprende kona ba Maromak, Nia lia fuan no oinsaa halao ministériu.

Ita bele hela iha Kadi no aprende iha lian Tetun.

Kursu iha 2019 hahuu iha Marsu no lao too Novembru.

Hetan ita nia formuláriu iha nee, prenxe no lori ba eskola fatin iha Kadi.

20181015 Eskola MK Brochure p1 v2 small.

Download Brosure

Hetan Kadi fatin: tuun hosi Ponte Comoro ba Rua De Beto Leste, lao too iha dalan rai no ba tan uitoan, ami iha sorin karuk.

20181018 EKM 2019 Poster A3 v1.jpg